top of page

Stadgar Föreningen för sociala tjänstehundar

(förkortning FFSTH)

Omarbetade och godkända på extra årsmötet 2021-05-05

1 Föreningens namn och syfte.

Föreningen för Sociala Tjänstehundar är en ideell förening. Föreningens ändamål är att samla och vidareutveckla förare till sociala tjänstehundar och utbildare av sociala tjänstehundsteam. Förare som gör insatser tillsammans med sin utbildade hund riktade mot andra människor. Insatser kan ske i vård, skola, omsorg, socialt arbete och liknande arbetsfält där människor på något sätt är i behov av stöd. Sociala tjänstehundsteam kan arbeta med hundassisterade aktiviteter som är informella besök och/eller hundassisterade interventioner som målinriktad verksamhet inom terapi eller pedagogik.

 

Föreningens syfte är att:

 • Verka för att hundassisterade aktiviteter och interventioner tillämpas och främja utveckling inom området.

 • Tydliggöra sociala tjänstehundarnas roll i samhället, till exempel i vård, skola och omsorg.

 • Främja samarbete med andra organisationer och institutioner inom området.

 • Skapa opinion för och sprida kunskap om hundassisterade aktiviteter och interventioner.

 • Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom hundassisterade aktiviteter och interventioner.

 • Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom hundassisterade aktiviteter och interventioner.

 • Stärka och utveckla internationell samverkan inom hundassisterade aktiviteter och interventioner.

2 Föreningens säte, oberoende och verksamhetsår

Föreningen för Sociala Tjänstehundar har sitt säte i Stockholm.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

3 Medlemmar

Föreningen har två typer av medlemskap; aktiv medlem och stödmedlem.

Aktiv medlem kan den bli som är diplomerad förare till social tjänstehund och har genomgått utbildning för sociala tjänstehundar hos utbildare som uppfyller föreningens krav på kvalitet, säkerhet och etik.

Hundförare, som är under utbildning, har rätt att söka medlemskap som aktiv medlem under förutsättning att utbildaren blivit godkänd av föreningen och därmed uppfyller föreningens krav på kvalitet, säkerhet och etik.

Aktiv medlem räknas den som blivit godkänd enligt ovan och betalat in sin medlemsavgift senast innan föreningens årsmöte. Aktiv medlem kan vara ansluten till föreningens lokalgrupper, har rätt att delta i föreningens aktiviteter, har närvaro-, yttrande- och rösträtt på årsmötet, samt rätt att lämna in motioner till årsmötet.

Stödmedlem kan den bli som vill stödja föreningens mål och arbete och betalat in sin medlemsavgift senast innan föreningens årsmöte. Stödmedlem har rätt att närvara vid och yttra sig på årsmötet.

 

Nyansluten medlem som erlagt avgift efter 1 oktober skall anses ha erlagt medlemsavgiften även för nästkommande år.

4 Anslutna utbildare

Utbildare som följer Föreningen för Sociala Tjänstehundars riktlinjer för utbildning av sociala tjänstehundar och därmed uppfyller föreningens krav på kvalitet, säkerhet och etik kan ansöka om att bli till föreningen anslutna utbildare.

 

Ansluten utbildare har rätt att ta del av föreningens information och nyheter som berör föreningens intresseområden. Ansluten utbildare presenteras på föreningens hemsida och har rätt att länka till sin webbsida från föreningens webbsida. Hundförare som är utbildade eller är under utbildning hos en ansluten utbildare har rätt att ansöka om aktivt medlemskap i föreningen.

 

Utbildningsföretaget ska garantera att all utbildning av sociala tjänstehundar bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och policy och tar ansvar för att all personal är införstådd med detsamma. Om detta inte uppfylls kan utbildarens anslutning till föreningen upphöra.

 

För att vara ansluten till föreningen erlägger företaget årligen en avgift, som kallas föreningsavgift. Storlek på föreningsavgiften beslutas på årsmötet. Nyansluten utbildare som erlagt föreningsavgift efter 1 oktober skall anses ha erlagt årsavgiften även för nästkommande år.

Att vara ansluten utbildare är inte lika med ett medlemskap i föreningen.

5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Aktiva medlemmar i föreningen har motionsrätt till årsmöte. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den sista december varje år.

6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ett ojämnt antal ledamöter, dock minst fem. Styrelseledamöterna utses bland föreningens aktiva medlemmar av årsmötet för en tid av två år och väljes växelvis.  

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta omständigheterna därtill föranleder, dock minst tre gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelseledamöter har blivit kallade till sammanträdet och om minst hälften närvarar. Beslut fattas genom enkel majoritet.

7 Firmateckning

 Föreningens firma tecknas, var för sig av två av styrelsen utsedda styrelsemedlemmar.

8 Revision

Årsmötet väljer revisor på ett år och revisorssuppleant på ett år alternativt beslutar att köpa in tjänsten under ett år. Revisorn har till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens räkenskaper.

Föreningens räkenskaper, årsberättelse och styrelsen protokoll bör senast fyra veckor före årsmötet överlämnas till revisorn för granskning. Revisorn skall avge sin skriftliga berättelse fjorton dagar före årsmötet och samtidigt tillställa styrelsen ett exemplar av densamma.

9 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under januari – mars månad, på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Styrelsen kallar sina medlemmar och utbildare till årsmötet senast fyra veckor i förväg. Senast tio dagar före årsmötet skall erforderliga underlag för mötet finnas tillgängliga för föreningens medlemmar och till utbildare såsom föredragningslista, inkomna motioner med styrelsens yttrande över desamma, styrelsens egna förslag samt valberedningens förslag.

10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 2/3 av föreningens medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får inte annat ärende tas till behandling än sådant som blivit angivet i kallelsen till extra årsmötet.

11 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

 • mötets öppnande

 • mötets behörighet

 • Val av ordförande att leda förhandlingarna

 • Val av mötessekreterare

 • Val av justerare tillika rösträknare

 • Fastställande av röstlängd

 • Godkännande av dagordning

 • Styrelsens berättelse för det sist förflutna arbetsåret

 • Ekonomisk berättelse för det sist förflutna arbetsåret

 • Revisorns berättelse för det sist förflutna arbetsåret

 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Inkomna motioner och styrelsens förslag

 • Årets verksamhetsplan

 • Ekonomisk plan för året

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Fastställande av föreningsavgift för utbildare

 • Val av styrelseledamöter:

 1. a) Ordförande, 2 år

 2. b) Sekreterare, 2 år

 3. c) Kassör, 2 år

 4. d) Övriga ledamöter, 2 år

 • Val av revisor, 1 år och revisorssuppleant, 1 år alternativt beslut att köpa in tjänsten under 1 år

 • Val av valberedning, minst två aktiva medlemmar, 1 år

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

12 Rösträtt samt rätt att närvara och yttra sig

Alla medlemmar och anslutna utbildare har närvaro och yttranderätt vid föreningens årsmöten efter att de betalat in sin medlemsavgift senast innan föreningens årsmöte.

Aktiva medlemmar har rösträtt vid föreningens årsmöten. Förutom att närvara fysiskt kan medlem utöva sin rösträtt genom fullmakt eller genom att delta själv via telefon eller internet.

13 Stadgeändring

För stadgeändring erfordras samstämmiga beslut med stöd av minst 2/3 avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena är ordinarie.

14 Upplösning

För upplösning av föreningen erfordras samstämmiga beslut med stöd av minst 3/4 avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Efter beslut om föreningens upplösning skall dess behållning användas till ändamål som är befrämjande för arbetet med sociala tjänstehundar i Skandinavien.

15 Uteslutning

Föreningens styrelse fattar beslut om uteslutning av medlem. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av föreningsstyrelsen angiven, tid dock minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet. 

bottom of page